Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Konsumenci mają czternaście dni na odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ricardo Costa, Anklamer Strasse 35, 10115 Berlin, info@rolebonito.com, tel.: +491622899130) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest wymagany.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania innego sposobu dostawy niż najbardziej korzystny, standardowy sposób dostawy oferowany przez nas) musimy zwrócić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym dotarła do nas informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami za spłatę. Możemy odmówić Państwu zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar muszą Państwo zwrócić nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ewentualną utratę wartości towaru ponoszą Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go). – Do Ricardo Costa, Anklamer Straße 35, 10115 Berlin, info@rolebonito.com

– Ja / my (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / wykonanie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (konsumentów)

– Podpis konsumenta (s) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

0

Twój koszyk