Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een juridisch samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ten aanzien van ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden hanteert, wordt zijn geldigheid hiermee tegengesproken; zij worden pas onderdeel van het contract indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractant, totstandkoming van het contract

Het koopcontract wordt gesloten met Role Bonito.

Door het plaatsen van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een contract voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer te allen tijde voor het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de aangeboden en in het bestelproces toegelichte proofing tools. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod voor de goederen in de winkelwagen door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. Taal van het contract, opslag van de contracttekst

De voor het contract beschikbare talen zijn Duits en Engels.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. De tekst van het contract is om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Bovenop de vermelde productprijzen komen nog verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten kunt u terugvinden in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen in transito. Het zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

In onze winkel kunt u altijd gebruik maken van de volgende betaalmethoden:

Kredietkaart

Bij het plaatsen van de bestelling geeft u tegelijkertijd uw creditcardgegevens aan ons door.

Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, verzoeken wij uw kredietkaartmaatschappij onmiddellijk na de bestelling om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch door de creditcardmaatschappij uitgevoerd en ten laste van uw kaart gebracht.

PayPal

In het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren.

De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces.

Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag onmiddellijk te kunnen betalen, moet u voor deelname aan Sofort een online-bankrekening met PIN/TAN-procedure geactiveerd hebben, zich laten legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

Giropay

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgeleid naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, dient u te beschikken over een online bankrekening met PIN / TAN procedure geactiveerd om deel te nemen aan Giropay, u te legitimeren en de betaalopdracht aan ons te bevestigen. Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna worden uitgevoerd en uw rekening zal worden gedebiteerd.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen uit deze doorverkoop worden – onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak – ten belope van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons overgedragen en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gerechtigd de vorderingen te innen, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen, voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten:

Indien goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, dient u over deze fouten zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter onze eigen aanspraken tegenover de vervoerder of de transportverzekering geldend te maken.

Voor ondernemers:

Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de verzender, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending. Onder handelaren is de plicht tot controle en berisping geregeld in § 377 HGB. Indien u dit nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om gebreken die bij de keuring niet konden worden vastgesteld. Dit geldt niet wanneer wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

8. Garantie en Waarborgen

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de wettelijke garantierechten. Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar vanaf de risico-overgang; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering volgens § 478 BGB blijven onaangetast.

Met betrekking tot ondernemers wordt onder een overeenkomst over de toestand van de goederen uitsluitend verstaan onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.

Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, verlenen wij aan ondernemers in eerste instantie naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek (reparatie) of door levering van een artikel zonder gebreken (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor aanspraken op schadevergoeding die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers worden veroorzaakt bij schending van leven, lichaam of gezondheid in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de vervulling waarvan de contractpartner in het kader van een garantietoezegging regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), voor zover overeengekomen voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Informatie over eventuele van toepassing zijnde aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de onlineshop.

Klantenservice: info@rolebonito.com

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor aanspraken wegens door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, met garantiebelofte, voor zover overeengekomen, of voor zover de omvang van de Wet Productaansprakelijkheid is geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract en (contractuele) verplichtingen mogelijk maakt door gewone nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract Schade beperkt, wat typisch te verwachten is. Overigens zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting.

Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

11. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

Bent u koopman in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen ons en u onze vestigingsplaats.

0

Uw mandje