Warunki korzystania z usługi

1. Zakres

Dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące warunki.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie ma charakteru zarobkowego ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do przyszłych stosunków handlowych, bez konieczności ponownego ich przywoływania. Jeżeli przedsiębiorca posługuje się sprzecznymi lub uzupełniającymi warunkami handlowymi, ich ważność zostaje niniejszym zaprzeczona; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazimy na to zgodę.

2. Strona umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest z firmą Role Bonito.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tych przedmiotów. W każdej chwili przed złożeniem wiążącego zamówienia można wstępnie i bez zobowiązań włożyć nasze produkty do koszyka i skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w procesie zamówienia narzędzi korekty. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami umowy są niemiecki i angielski.

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasze warunki handlowe pocztą elektroniczną. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej informacji na temat wysokości kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostarczamy tylko w tranzycie. Niestety odbiór własny produktu nie jest możliwy.

5. Płatność

W naszym sklepie zawsze możesz skorzystać z następujących metod płatności:

Karta kredytowa

Składając zamówienie, przekazujesz nam jednocześnie dane swojej karty kredytowej.

W związku z tym, że jesteś prawowitym posiadaczem karty kredytowej, natychmiast po złożeniu zamówienia zwracamy się do wystawcy Twojej karty kredytowej z prośbą o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest automatycznie realizowana przez operatora karty kredytowej i obciąża Twoją kartę.

PayPal

W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę operatora internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, legitymować swoimi danymi dostępu i potwierdzić nam zlecenie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Więcej informacji uzyskasz w trakcie procesu składania zamówienia.

Natychmiast po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych Sofort GmbH. Aby móc natychmiast zapłacić kwotę rachunku, musisz posiadać konto bankowe online z aktywowaną procedurą PIN / TAN, aby uczestniczyć w Sofort, uzyskać legitymację i potwierdzić nam zlecenie płatnicze. Więcej informacji otrzymasz podczas procesu zamawiania. Transakcja płatnicza zostanie natychmiast zrealizowana, a Twoje konto zostanie obciążone.

Giropay

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Giropay, musisz posiadać konto bankowości internetowej z aktywowaną procedurą PIN / TAN, aby uczestniczyć w Giropay, legitymować się i potwierdzić nam zlecenie płatności. Więcej informacji otrzymasz podczas procesu zamawiania. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po tym, a Twoje konto zostanie obciążone.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

Dla przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z trwających stosunków handlowych. Mogą Państwo odsprzedać towar zastrzeżony w ramach zwykłej działalności gospodarczej; Wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży należy z góry przenieść na nas – niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nową rzeczą – w wysokości kwoty faktury, a my przyjmujemy tę cesję. Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności, ale możemy je również ściągnąć we własnym zakresie, o ile Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

7. Szkody transportowe

Dla konsumentów:

Jeżeli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji na takie błędy u dostawcy oraz o niezwłoczny kontakt z nami. Brak zgłoszenia reklamacji lub kontaktu nie ma wpływu na Państwa ustawowe roszczenia i ich realizację, w szczególności na Państwa prawa z tytułu rękojmi. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

Dla przedsiębiorców:

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na Państwa z chwilą wydania przez nas rzeczy nadawcy, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji odpowiedzialnej w inny sposób za wykonanie przesyłki. Wśród przedsiębiorców obowiązek kontroli i upomnienia uregulowany jest w § 377 HGB. W przypadku zaniechania tego obowiązku towar uznaje się za przyjęty, chyba że chodzi o wady, których nie można było stwierdzić podczas kontroli. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy wada została przez nas podstępnie ukryta.

8. Gwarancja i rękojmia

O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne. Dla konsumentów termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towaru.

Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka; ustawowe terminy przedawnienia roszczeń regresowych zgodnie z § 478 BGB pozostają nienaruszone.

W odniesieniu do przedsiębiorców przez uzgodnienie stanu towaru rozumie się wyłącznie nasze własne informacje oraz opisy produktów producenta, które zostały zawarte w umowie; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.

Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy, to początkowo udzielamy przedsiębiorcom według naszego uznania rękojmi poprzez usunięcie wady (naprawa) lub poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymiana).

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie dotyczą roszczeń odszkodowawczych z tytułu spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, szkód na życiu, ciele lub zdrowiu w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również z powodu złej woli w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) w ramach przyrzeczenia gwarancyjnego, o ile zostało to uzgodnione w zakresie obowiązywania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Informacje o obowiązujących dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć w produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: info@rolebonito.com

9. Odpowiedzialność cywilna

Odpowiadamy zawsze bez ograniczeń za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, na życiu, ciele lub zdrowiu, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, z przyrzeczeniem gwarancji, o ile zostało to uzgodnione lub o ile otwarty jest zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i zobowiązań (umownych) przez zwykłe zaniedbanie z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w naszym imieniu, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej w momencie zawarcia umowy. Incydentalnie, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

11. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

Jeśli jesteś kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym funduszem specjalnym, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a Tobą jest nasza siedziba.

0

Twój koszyk